Yayın İlkeleri

BÖLÜM II: YAYIN İLKELERİ

Tanımlar, Amaç, Kapsam ve İçerik

Bu ilkeler esas olarak hakem sürecinin parçası olan editör, yazar ve hakemin yanında derginin işleyişinde yer yayın ve bilim danışma kurulu üyelerinin sorumluluklarıyla ilgilidir.

1.     Tanımlar:

a)      Dergi: Filistin Araştırmaları Dergisi (FİAD);

b)      Alan: Filistin, İsrail, Kudüs ve Yahudilik konu alanı/ temel alan/ konu alanı/ anahtar kelimeleriyle ilgili çalışmaların yapıldığı herhangi bir bilim dalı/ disiplin;

c)      Uzman: uzmanlık alanı dergininkiyle aynı olan kişi;

d)      Yayın kurulu üyesi: öne çıkan bilimsel çalışmalarıyla derginin konularıyla aynı alanda uzmanlaşmış ve derginin yayın kuruluda görev alan uzman;

e)      Bilim danışma kurulu: en az beş farklı üniversiteden seçilmiş alanında uzmanlaşmış öğretim elemanı;

f)       Yazar: ilgili alanda dergiye yazı sunan öğrenci, öğretici kişi veya araştırmacı;

g)      Hakem: öne çıkan bilimsel çalışmalarıyla uzmanlaşmış ve çalışmayı değerlendiren ismi açıklanmayan öğretim elemanı;

h)      Editör: öne çıkan bilimsel çalışmalarıyla alanında uzmanlaşmış ve derginin yazar, okuyucu, yayın kurulu ve bilim danışma kurulu arasında koordinasyonunun sağlayan kişi;

i)        Makale: Dergiye yayınlanmak üzere sunulan çalışma;

j)        Web sayfası: DergiPark barındırma ve editoryal süreç yönetimindeki derginin web sayfası.

Amaç ve Kapsam:

2.      Derginin amacı farklı bilim dallarında Ortadoğu çalışmaları ile yakından irtibatlı Filistin, İsrail, Kudüs ve Yahudilik konu alanı ile ilgili ilmi çalışma yapan uzmanlar için bağımsız akademik bir referans kaynak/ merci olmaktır.

3.      Dergi, diğer disiplinlerle var olan ilişkilerin geliştirilmesine, yeni bağlantıların kurulmasına özel bir önem verirken alandaki yöntembilim, ilgi alanları ve kavramsal çerçeveyi geliştirmeyi hedef almaktadır.

4.      Dergi, yılda iki kez yayımlanır (Haziran/ Yaz ve Aralık/ Kış).

5.      Filistin Araştırmaları Dergisi uluslararası hakemli bir dergidir.

6.      Elektronik ortamda yayınlanan ücretsiz açık kaynak bir dergidir.

7.      Uluslararası bir dergi olarak kurullarında uluslararası inceleme ve içeriğinde uluslararası yazarların olması gerekliliği vardır.

8.      Akademik kariyerinin başındaki genç araştırmacıları teşvik ederken, kıdemli öğretim elemanlarının katkılarını da bekler.

9.      Yeni bir dergi olarak zamanla kurumsal bir dergiye dönüşmek ve içeriğiyle akademik katkı sağlamak istenmektedir. Bu çerçevede ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) ve diğer endekslere üye olmak istenmektedir.

10.    Dergi yazarlar, hakemler ve bilim danışma kurulu ile karar alıcılar arasındaki iletişimin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

11.    Dergi’ye ait her yeni sayı PDF dosyası şeklinde DergiPark’a yüklenir şayet basılmışsa çalışmanın basılmış hali yazarlara ücretsiz olarak gönderilir.

Görevler, Ahlak ve Derginin İşleyişini Sağlayan Kurallar:

Yayın Kurulunun Görevleri:

2.      Uzmanlık alanlarında uzmanlık sunmak için en az beş kişiden oluşan yayın kurulu derginin sürekli gelişimini sağlamak için editör ile direkt olarak çalışır.

3.      Kararları salt çoğunlukla alır.

4.      Kurul üyelerinin uzmanlık alanlarında aktif olmalı ve bu nedenle bu alandaki araştırmaların ne olduğu ve gelişmelerle bilgisi güncel olmalıdır. Dergi politikası ve kapsamı hakkında karar vermelidir. Yeni ve kıdemli yazarları ve makale sunumlarını kazandırmalıdır,

5.      Yayın kurulu, dergiye gönderilen yazıları, biçim ve alan uygunluğu açısından inceleyerek (ön değerlendirme), akademik camiada uzmanları (tezler, yayınlar ve uzmanlık sahasını esas alarak) tespit ederek uygun hakem değerlendirmesine sunulmasını sağlar.

6.      Hakem değerlendirmelerine göre, makalenin yayınlanıp yayımlanmayacağına karar vererek, hakemden kabul alan makalelerin yayın sıralamasını yapar.

7.      Sayı/konu editörü, değerlendirme editörü, bölüm editörü ile bilim danışma kurulu ve bilim danışma kurulu, yayın, bilim ve etik kurulu üyelerinin vb. atanmasına karar verir. Ayrıca dergiyi teşvik edecek konferans gibi olaylara karar verir

8.      Kurul yeni üyeye kabulüne açıktır. Yayın kuruluna girmek isteyen uzman, özgeçmişini (CV), girme nedenini ve hangi rolle ilgilendiğini açıklayan bir mail sunmalıdır.

9.      Olağan durumda yılda iki kere yüz yüze ve/ya çevrimiçi olarak toplanır.

10.    Gerekli durumlarda, toplantıya tüm yayın kurulu üyelerinin katılması gereklidir.

11.    Yayın kurulu toplantılarına bilim danışma kurulu üyeleri görüşlerini belirtmek üzere editör tarafından davet edilebilir. Oy kullanma durumunda sadece yayın kurulunun oy hakkı vardır.

12.    Yayın kurulu üyelerinden toplantıya katılamayanlar veya katılıp da görev sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin üyeliği sona erer.

13.    Araştırma etiğine aykırı davranan üyenin dergideki kurul üyeliği sona erer.

14.    Menfaat Çatışması kurallarına uyarak ve dergi ile ilişkisini belirterek kendi eserlerinin bazısını değerlendirmeye sunmalıdır. Derginin sadece yayın kurulu üyelerinin çalışmalarının yayınlanması olarak görülmemesi çok önemlidir.

Hakem

12.    Hakemler, gönderilen yazıları yöntem, içerik ve özgünlük açısından inceleyerek yayına uygun olup olmadığına karar verir. Makalelerin içeriğine göre her sayıda değişiklik gösterebilir.

13.    Hakemler yayınlanması düşüncesiyle sunulan her bir makaleyi ırk, din, millet, cinsiyet, kıdem ve kurumsal bağını gözetmeden bilimsel meziyete göre önyargısız yaklaşımla değerlendirmelidir.

14.    Hakemler akran değerlenmesi sürecini gizli yapmalı ve makale hakkında bilgi ve haberleşmeyi akran değerlendirmesi süreci dışındakilerle paylaşmamalıdır.

15.    Hakem yapıcı, kapsayıcı, delilli ve uygun ana noktaları olan akran değerlenmesi raporu sağlamalıdır.

Yazar

15.    Sunulan makalesinin başka herhangi bir şahsın veya kurumun fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyen kendi orijinal çalışması olduğunu ve daha önce yayınlanmış eserleri de (kendinden intihal) dahil olmak üzere başka yayınlanmış eserlerin herhangi birinde intihal niteliğinde bulunmadığını doğrulamalıdır. Herhangi bir içeriği başka kaynaklardan çoğaltmak için izin almalı veya atıf yapmalıdır.

16.    Sorumlu yazar, ortak yazarların yayına onay vermesini sağlamalıdır. Bildirilen çalışmaya önemli bilimsel veya yazınsal katkılar yapmış olan herkes, ortak yazarlar olarak isimlendirilmelidir. Çalışmanın yalnızca belirli yerlerine yardımı dokunan kişiler ise katkıda bulunanlar olarak belirtilmelidir.

17.    Gerekirse, yazarlar makalede açıklanan veri setlerine erişimi kolaylaştırmalıdır.

18.    Yüksek lisans ve doktora tezleri, üniversite (ProQuest veya yazar) tarafından indirilebilir hale getirilmiş olsa bile bunlara dayalı yapılan makaleler yayınlanabilir. Bu durumda bu çalışma resmi olarak basılmış kabul edilmemektedir. Fakat eğer bir çalışma bir yayıncı tarafından basılmışsa bu çalışma dergide yayınlanamaz.

Editör

16.    Derginin başarısı için editörün rolü hayatidir. Sunulan makalenin yayınlanma sürecinin takibinin etkili ve zamanında olması için her türlü makul çabayı gösterir.

17.    Derginin çeşitli organları arasındaki koordinasyonunu sağlayarak derginin tüm birimlerindeki çalışmaları koordine eder.

18.    Dergiye gelen yazıların ön değerlendirmesini yapabilmek için özel dönemler hariç yayın kurulunu yılda iki kez toplantıya çağırır.

19.    Yıllık faaliyet raporu ile toplantılarda tartışılan konularla ve alınan kararlarla ilgili olarak rapor hazırlar. Rapor elektronik olarak Yayın ve Bilim danışma kuruluna gönderir.

20.    Yayın kurulu adına editoryal sorumluluk alır.

21.    Dergiye gönderilen yazıların düzeltmelerini yapar ve dergiyi basıma hazır hale getirir.

22.    Dergi e-postasına gelen mesajları takip eder ve diğer rutin yazışmaları takip eder.

23.    Makalelerin katkısını artması, hakem panelinin gelişmesi ve makalelerin tanıtılması için “makale çağrısı”, hakem çağrısı ve “mail listesi” uyarısı gönderir.

24.    Dergi'nin web sayfalarını ve sosyal medya hesaplarını, özellikle twitter, oluşturmak ve güncellemekten sorumludur.

25.    Bir editör, değerlendirmedeki makale sayısına daima dikkat etmeli son başvuru tarihinin yakın olduğu takdirde hakemlik yapanları süreci hızlandırmaya teşvik etmelidir.

26.    Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, 5187 sayılı Basın Kanununda belirtilen niteliklere sahip olan ve bu kanunda yer alan süreli yayınlarla ilgili hükümlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

27.    Yayın kurulunda salt çoğunluk sağlanamayan konularda, editör yayın kurulundaki eğilimler dikkate alarak nihai kararı verir.

28.    Göreviyle ilgili olağandışı durumlarda, çalışmaların aksamaması için yayın kurulu üyelerinden yardım isteyebilir.

29.    Yayın kurulu arasındaki koordinasyonun sağlanması, yazıların hakem sürecinin takip edilmesi, hakemlerin raporlarının değerlendirilmesi ve teknik konuların çözülmesi konularında kendisine yardımcı olması için bir uzmanı yardımcı editör olarak seçebilir.

 

Bilim Danışma Kurulu

19.    Bilim danışma kurulu üyeleri, derginin bilim alanında veya konusunda tecrübeli akademik etiği esas alan ve dergiyi uluslararası düzeye yükseltecek kişilerden seçilmelidir. Bilim danışma kurulu en az 5 yabancı 5 yerli üniversite elemanından oluşur.

20.    Bilim danışma kurul üyelerinin uzmanlığı, derginin amacı ve kapsamının kapsadığı konuları temsil etmelidir. Bilim danışma kurulu bilimsel içeriğin ve derginin kalitesinin geliştirilmesi için öneriler sunar.

21.    Bilim danışma kurul üyeleri çeşitli fonksiyonlara hizmet edecektir. Bunlar şunları içerebilir:

derginin elçisi olarak hareket etme;

dergiyi destekleme ve geliştirme;

dergiye makalelerini sunma;

dergiye gönderilen makalelere hakemlik yapma;

yayın kurulu toplantılarına katılmak ve katkıda bulunmak.

22.    Derginin Bilim danışma kurulu, normalde yayın kurulu tarafından belirlenen belirli bir süreden sonra kısmen yenilenebilir. Bu, bazı üyelerin çıkarılması, başkalarının davet edilmesi ve bazı mevcut üyelerin görevlerinin başka bir dönem için yenilenmesini içerir. Bir bilim danışma kurulu üyesi çağırırken ortaya çıkabilecek herhangi bir yanlış anlamaya yol açmamak için beklenen hizmetlerin davet mektubuna dahil edilmesi önemlidir.

23.    Editör, bu uzmanlara aşina olmalı ve bu meslektaşları ve meslektaşlarından yeni üyeler davet etmelidir. Bunların birçoğu, ilgili konularda yazılı kitap / makale yazarları olmalıdır. Editörün neden birisini bilimsel komiteye davet etmeyi seçtiği konusunda çok açık olması gereklidir

Bu ilkeler ve kurallar Derginin birinci sayı editörü M Mustafa KULU tarafından derlenmiştir. Bu ilkeler ve kurallar derlenirken İGÜSBD, Nazariyat, COPE, Elsevier ve diğer ilgili web tabanlı kaynaklardan yararlanılmıştır.

 

Son Güncelleme Zamanı: 2.11.2023 22:48:21

 Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.  Daha fazla bilgi için tıklayınız.


 Dizinler / Veri Tabanları: SCOPUSEBSCO| INDEX ISLAMICUS| ERIH PLUSMLA | INDEX COPERNICUS | CEEOL | SCIENTIFIC INDEXING  | DRJI | İSAMFAD- Filistin Araştırmaları Dergisi

[BPS- Bulletin of Palestine Studies]

[כתב העת ללימודים פלסטיניים]

[مجلة دراسات فلسطينية ]

E-ISSN 2587-1862 

filistin.org