Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Din Unsurunun Dış Politika Etkileri: Trump Dönemi ABD-İsrail İlişkilerinde Evanjelizmin Rolü Örneği

Yıl 2022, Sayı 11, 70 - 103, 30.06.2022
https://doi.org/10.34230/fiad.1120496

Öz

Öz: Westphalia Barış Antlaşması ile birlikte Batı’da yaşanan sekülerleşme sürecinin küresel çapta etki göstermesiyle “din etkisi” uluslararası sahada önemini yitirmiştir. Uluslararası ilişkilerdeki köklü değişikliklerin sebebi olarak görülen, “küreselleşme” ile birlikte uluslararası politikanın Westfalen ayrılığı son bulmaya başlamıştır. Din etkisi yeniden yükselişe geçmiştir. Din, uluslararası ilişkilerde beklentilerin dışına çıkarak demokratik ortam, teknoloji ve küreselleşmenin de etkisi ile siyasi nüfuzunu artırmaktadır. Din, devletlerin, toplumun ve bireylerin kendi kimliklerini tanımalarında en önemli unsurlardan biridir. Dini inançlar, inanç merkezli yapılar ve çıkar grupları dış politika karar alma süreçlerinde dikkate değer katkıları olduğu gibi yalnızca stratejik boyutta değil dış politikanın icrası safhasında da yer almaktadırlar. Bunun günümüzde en çarpıcı örnekleri, Amerikan Evanjelist dini gruplarının etki ve ilgi alanında olan “ABD-İsrail Dış Politika” ilişkisinde yaşanmaktadır. Evanjelizm, Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluş yılları itibariyle, Amerikan ulusal kimliğinin inşası aşamalarında çok köklü bir yer edinmiştir. Evanjelistler ABD’de her geçen gün artan siyasi güçleri ile ülkenin uluslararası politikalarına yön verebilecek bir unsuru haline gelmişlerdir. Evanjelistlerin ortak norm, kimlik ve kültür bağları kurdukları Yahudilerle olan ilişkileri de çok kuvvetlidir. Özellikle, kendini bir Protestan ve bir Presbiteryen olarak tanımlayan Başkan Donald Trump döneminde, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve İsrail’i Golan Tepeleri’nde egemen ülke olarak nitelendirmesi gibi somut gelişmeler Evanjelik dış politik gücün birer göstergesi haline gelmiştir. Bu makale “Sosyal İnşacı” perspektiften ABD-İsrail ilişkilerinde din unsurunun etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Anahtar Kelimeler: Din, Sosyal İnşacılık, Evanjelizm, Dış Politika, Kimlik, Küreselleşme.

Kaynakça

 • 1. Albayrak, Ş. H. (2018). ABD’de Din-Devlet İlişkileri. İz Yayıncılık: İstanbul.
 • 2. BBC News. (2018, 19 Haziran). ABD, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nden çekildi. Erişim adresi: https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-44541598
 • 3. BBC News. (2020, 31 Ocak). Trump’ın damadına hazırlattığı ’Yüzyılın Anlaşması’: Filistin için son tasfiye planı. Erişim adresi: https://www.bbc.com/turkce/haberlerdunya-51320835
 • 4. CNN. (2020, 29 Ocak). Jared Kushner: A pivotal moment in the Middle East. Erişim adresi: https://edition.cnn.com/2020/01/29/opinions/jared-kushner-pivotal-momentmiddle-east-peace-plan/index.html 5. Corm, G. (2008). 21.Yüzyılda Din Sorunu. Şule Sönmez (çev.). İletişim Yayınları: İstanbul.
 • 6. Çaha, Ö. (2008). Bitmeyen Beraberlik Modern Dünyada Din ve Devlet. Timaş Yayınları: İstanbul.
 • 7. Çoban Oran, F. (2017a). 21. Yüzyılda Din ve Uluslararası İlişkilerdeki Dönüşüm. Sentez Yayıncılık: Ankara.
 • 8. Çoban Oran, F. (2017b). “Amerikan Kimliği ve Dış Politikasında Evanjelizmin İzleri: Sosyal-İnşacı Perspektiften ABD-İsrail İlişkileri”. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6 (3), 2019-2037.
 • 9. Doha Institute. (2020, 3 Şubat). Deal of the Century”: What Is It and Why Now? Erişim adresi: https://www.dohainstitute.org/en/PoliticalStudies/Pages/TrumpAdministration-Plan-for-the-Palestinian-Israeli-Conflict.aspx
 • 10. Gözen, R. (2016). “Amerikan Dış Politikası”. Anadolu Üniversitesi Yayınları: Eskişehir. Habertürk. (2016, 11 Kasım). ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden: Siyonistim. Erişim adresi: https://www.haberturk.com/dunya/haber/1322749-abd-baskan-yardimcisijoe-bidensiyonistim 11. Haynes, J. (2014). An Introduction to International Relations and Religion. Routledge: New York. Huntington, S. P. (1993). Üçüncü Dalga Yirminci Yüzyıl Sonlarında Demokratlaşma. Ergun Özbudun (çev.). Türk Demokrasi Vakfı Yayınları: Ankara.
 • 12. Huntington, S. P. (2018), Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması. Y. Z. Cem Soydemir ve Mehmet Turhan (çev.). Okuyan Us: İstanbul.
 • 13. Iriqat, D. (2020). “The “Deal of the Century” from a Palestinian Perspective”. Palestine Israel Journal, 25 (1-2), 104-108.
 • 14. Juergensmeyer, M. (2004). “Religious Terror and the Secular State”. Harvard International Review. 25 (4), 34-38.
 • 15. Kadercan, B. (2012). Uluslararası İlişkiler ve Din (DPF 2012-RR 01). Boğaziçi Üniversitesi-TÜSİAD Dış Politika Forumu Araştırma Raporu: Barselona Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü.
 • 16. McAlister M. (2019). “American Evangelicals, the Changing Global Religious Environment, and Foreign Policy Activism”. The Review of Faith & International Affairs, 17 (2), 1-12. DOI: 10.1080/15570274.2019.1608652.
 • 17. Mead, W. R. (2006). “God’s Country?” Foreign Affairs, 85 (5), 24-43.
 • 18. Olgun, H. (2006). Sekülerliğin Teolojik Kurgusu Protestanlık. İz Yayıncılık: İstanbul.
 • 19. Öztürk, M. (2019). Trump’ın Kudüs Kararının Bir Analizi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8 (4), 2876-2905.
 • 20. Peace to Prosperity. (2020). Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and IsraelPeople.Erişimadresi:https://trumpwhitehouse.archives.gov/wpcontent/uploads/2020/01/Peace-to-Prosperity-0120.pdf
 • 21. Pew Research Center. (2006, 26 Eylül). God’s Country? Evangelicals and U.S. Foreign Policy. Erişim adresi: https://www.pewforum.org/2006/09/26/gods-countryevangelicals-and-us-foreign-policy/
 • 22. SETA. (2012). Rapor: İsrail Siyasetini Anlama Kılavuzu. Erişim: 16 Haziran 2021, http://file.setav.org/Files/Pdf/20130125150650_israil-siyasetini-anlamakilavuzu_son.pdf
 • 23. Snyder, J. (2011). Religion and International Relations Theory. Columbia University Press: New York.
 • 24. Şahin, M. (2007). “Uluslararası Politikanın Ruhu: Din”, 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10-15 Eylül 2007, Ankara. 611-616. 25. Tevrat. .
 • 26. The White House. (2017, 6 Aralık). Presidential Proclamation Recognizing Jerusalem as the Capital of the State of Israel and Relocating the United States Embassy to Israel to Jerusalem. Erişim adresi: https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidentialactions/presidential-proclamation-recognizing-jerusalem-capital-state-israelrelocating-united-states-embassy-israel-jerusalem
 • 27. The White House. (t.y.). Foreign Policy: Administration Achievements Restoring American Leadership Abroad Erişim adresi: https://trumpwhitehouse.archives.gov/issues/ foreign-policy/
 • 28. Thomas, S. M. (2005). The Global Resurgence of Religion and the Transformation of International Relations. Palgrave Macmillan: New York.
 • 29. Tocqueville, A. (2016). Amerika’da Demokrasi. Seçkin Sertdemir Özdemir (çev.). İletişim Yayınları: İstanbul.
 • 30. Toman, M. (2019). “Amerikan Siyasi Düşüncesinin İdeolojik Kökeni Püritenizm’in Amerikan Devrimi’ne Etkisi”. History Studies, 11 (6), 2153-2188.
 • 31. Wald, K. D. and Calhoun-Brown, A. (2011). Religion and Politics in the United States. Rowman & Littlefield Publishers: New York.

Foreign Policy Effects of the Factor of Religion: The Role of Evangelism in the US-Israel Relations during the Trump Period

Yıl 2022, Sayı 11, 70 - 103, 30.06.2022
https://doi.org/10.34230/fiad.1120496

Öz

The “religion effect” lost its importance in the international arena as the secularization process in the West had a global impact with the Peace Treaty of Westphalia. With “globalization”, which is seen as the cause of radical changes in international relations, the Westfalen separation of international politics has begun to come to an end religious influence is on the rise again. Religion goes beyond expectations in international relations and increases its political influence with the effect of democratic environment, technology and globalization. Religion is one of the most important elements for states, society and individuals to recognize their own identities. Religious beliefs, belief-centered structures and interest groups not only make significant contributions to foreign policy decision-making processes, but also take part not only in the strategic dimension but also in the execution of foreign policy. Today, the most striking examples of this are experienced in the “US-Israel Foreign Policy” relationship, which is in the sphere of influence and interest of American Evangelical religious groups. Evangelists have become an element that can direct the international policies of the country with their increasing political power in the USA. Evangelicals’ relations with Jews, with whom they have established common norms, identities and cultural ties, are also very strong. Particularly, during the period of President Donald Trump, who defines himself as a Protestant and a Presbyterian, concrete developments such as the USA’s recognition of Jerusalem as the capital of Israel and its characterization of Israel as a sovereign country in the Golan Heights have become indicators of Evangelical foreign political power. This article aims to investigate the effect of religion in US-Israel relations from a Social Constructivist perspective.

Kaynakça

 • 1. Albayrak, Ş. H. (2018). ABD’de Din-Devlet İlişkileri. İz Yayıncılık: İstanbul.
 • 2. BBC News. (2018, 19 Haziran). ABD, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nden çekildi. Erişim adresi: https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-44541598
 • 3. BBC News. (2020, 31 Ocak). Trump’ın damadına hazırlattığı ’Yüzyılın Anlaşması’: Filistin için son tasfiye planı. Erişim adresi: https://www.bbc.com/turkce/haberlerdunya-51320835
 • 4. CNN. (2020, 29 Ocak). Jared Kushner: A pivotal moment in the Middle East. Erişim adresi: https://edition.cnn.com/2020/01/29/opinions/jared-kushner-pivotal-momentmiddle-east-peace-plan/index.html 5. Corm, G. (2008). 21.Yüzyılda Din Sorunu. Şule Sönmez (çev.). İletişim Yayınları: İstanbul.
 • 6. Çaha, Ö. (2008). Bitmeyen Beraberlik Modern Dünyada Din ve Devlet. Timaş Yayınları: İstanbul.
 • 7. Çoban Oran, F. (2017a). 21. Yüzyılda Din ve Uluslararası İlişkilerdeki Dönüşüm. Sentez Yayıncılık: Ankara.
 • 8. Çoban Oran, F. (2017b). “Amerikan Kimliği ve Dış Politikasında Evanjelizmin İzleri: Sosyal-İnşacı Perspektiften ABD-İsrail İlişkileri”. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6 (3), 2019-2037.
 • 9. Doha Institute. (2020, 3 Şubat). Deal of the Century”: What Is It and Why Now? Erişim adresi: https://www.dohainstitute.org/en/PoliticalStudies/Pages/TrumpAdministration-Plan-for-the-Palestinian-Israeli-Conflict.aspx
 • 10. Gözen, R. (2016). “Amerikan Dış Politikası”. Anadolu Üniversitesi Yayınları: Eskişehir. Habertürk. (2016, 11 Kasım). ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden: Siyonistim. Erişim adresi: https://www.haberturk.com/dunya/haber/1322749-abd-baskan-yardimcisijoe-bidensiyonistim 11. Haynes, J. (2014). An Introduction to International Relations and Religion. Routledge: New York. Huntington, S. P. (1993). Üçüncü Dalga Yirminci Yüzyıl Sonlarında Demokratlaşma. Ergun Özbudun (çev.). Türk Demokrasi Vakfı Yayınları: Ankara.
 • 12. Huntington, S. P. (2018), Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması. Y. Z. Cem Soydemir ve Mehmet Turhan (çev.). Okuyan Us: İstanbul.
 • 13. Iriqat, D. (2020). “The “Deal of the Century” from a Palestinian Perspective”. Palestine Israel Journal, 25 (1-2), 104-108.
 • 14. Juergensmeyer, M. (2004). “Religious Terror and the Secular State”. Harvard International Review. 25 (4), 34-38.
 • 15. Kadercan, B. (2012). Uluslararası İlişkiler ve Din (DPF 2012-RR 01). Boğaziçi Üniversitesi-TÜSİAD Dış Politika Forumu Araştırma Raporu: Barselona Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü.
 • 16. McAlister M. (2019). “American Evangelicals, the Changing Global Religious Environment, and Foreign Policy Activism”. The Review of Faith & International Affairs, 17 (2), 1-12. DOI: 10.1080/15570274.2019.1608652.
 • 17. Mead, W. R. (2006). “God’s Country?” Foreign Affairs, 85 (5), 24-43.
 • 18. Olgun, H. (2006). Sekülerliğin Teolojik Kurgusu Protestanlık. İz Yayıncılık: İstanbul.
 • 19. Öztürk, M. (2019). Trump’ın Kudüs Kararının Bir Analizi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8 (4), 2876-2905.
 • 20. Peace to Prosperity. (2020). Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and IsraelPeople.Erişimadresi:https://trumpwhitehouse.archives.gov/wpcontent/uploads/2020/01/Peace-to-Prosperity-0120.pdf
 • 21. Pew Research Center. (2006, 26 Eylül). God’s Country? Evangelicals and U.S. Foreign Policy. Erişim adresi: https://www.pewforum.org/2006/09/26/gods-countryevangelicals-and-us-foreign-policy/
 • 22. SETA. (2012). Rapor: İsrail Siyasetini Anlama Kılavuzu. Erişim: 16 Haziran 2021, http://file.setav.org/Files/Pdf/20130125150650_israil-siyasetini-anlamakilavuzu_son.pdf
 • 23. Snyder, J. (2011). Religion and International Relations Theory. Columbia University Press: New York.
 • 24. Şahin, M. (2007). “Uluslararası Politikanın Ruhu: Din”, 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10-15 Eylül 2007, Ankara. 611-616. 25. Tevrat. .
 • 26. The White House. (2017, 6 Aralık). Presidential Proclamation Recognizing Jerusalem as the Capital of the State of Israel and Relocating the United States Embassy to Israel to Jerusalem. Erişim adresi: https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidentialactions/presidential-proclamation-recognizing-jerusalem-capital-state-israelrelocating-united-states-embassy-israel-jerusalem
 • 27. The White House. (t.y.). Foreign Policy: Administration Achievements Restoring American Leadership Abroad Erişim adresi: https://trumpwhitehouse.archives.gov/issues/ foreign-policy/
 • 28. Thomas, S. M. (2005). The Global Resurgence of Religion and the Transformation of International Relations. Palgrave Macmillan: New York.
 • 29. Tocqueville, A. (2016). Amerika’da Demokrasi. Seçkin Sertdemir Özdemir (çev.). İletişim Yayınları: İstanbul.
 • 30. Toman, M. (2019). “Amerikan Siyasi Düşüncesinin İdeolojik Kökeni Püritenizm’in Amerikan Devrimi’ne Etkisi”. History Studies, 11 (6), 2153-2188.
 • 31. Wald, K. D. and Calhoun-Brown, A. (2011). Religion and Politics in the United States. Rowman & Littlefield Publishers: New York.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALELERİ
Yazarlar

Ali COBANOGLU> (Sorumlu Yazar)
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-6911-5450
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Başvuru Tarihi 24 Mayıs 2022
Kabul Tarihi 29 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt , Sayı 11

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { fiad1120496, journal = {Filistin Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2587-1862}, address = {Selçuk Üniversitesi, Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi, Alaeddin Keykubat Kampüsü, 42003, Konya-TÜRKIYE}, publisher = {Muhammed Mustafa KULU}, year = {2022}, number = {11}, pages = {70 - 103}, doi = {10.34230/fiad.1120496}, title = {Din Unsurunun Dış Politika Etkileri: Trump Dönemi ABD-İsrail İlişkilerinde Evanjelizmin Rolü Örneği}, key = {cite}, author = {Cobanoglu, Ali} }
APA Cobanoglu, A. (2022). Din Unsurunun Dış Politika Etkileri: Trump Dönemi ABD-İsrail İlişkilerinde Evanjelizmin Rolü Örneği . Filistin Araştırmaları Dergisi , (11) , 70-103 . DOI: 10.34230/fiad.1120496
MLA Cobanoglu, A. "Din Unsurunun Dış Politika Etkileri: Trump Dönemi ABD-İsrail İlişkilerinde Evanjelizmin Rolü Örneği" . Filistin Araştırmaları Dergisi (2022 ): 70-103 <http://www.filistin.org/tr/pub/issue/70972/1120496>
Chicago Cobanoglu, A. "Din Unsurunun Dış Politika Etkileri: Trump Dönemi ABD-İsrail İlişkilerinde Evanjelizmin Rolü Örneği". Filistin Araştırmaları Dergisi (2022 ): 70-103
RIS TY - JOUR T1 - Din Unsurunun Dış Politika Etkileri: Trump Dönemi ABD-İsrail İlişkilerinde Evanjelizmin Rolü Örneği AU - AliCobanoglu Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.34230/fiad.1120496 DO - 10.34230/fiad.1120496 T2 - Filistin Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 70 EP - 103 VL - IS - 11 SN - -2587-1862 M3 - doi: 10.34230/fiad.1120496 UR - https://doi.org/10.34230/fiad.1120496 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Filistin Araştırmaları Dergisi Din Unsurunun Dış Politika Etkileri: Trump Dönemi ABD-İsrail İlişkilerinde Evanjelizmin Rolü Örneği %A Ali Cobanoglu %T Din Unsurunun Dış Politika Etkileri: Trump Dönemi ABD-İsrail İlişkilerinde Evanjelizmin Rolü Örneği %D 2022 %J Filistin Araştırmaları Dergisi %P -2587-1862 %V %N 11 %R doi: 10.34230/fiad.1120496 %U 10.34230/fiad.1120496
ISNAD Cobanoglu, Ali . "Din Unsurunun Dış Politika Etkileri: Trump Dönemi ABD-İsrail İlişkilerinde Evanjelizmin Rolü Örneği". Filistin Araştırmaları Dergisi / 11 (Haziran 2022): 70-103 . https://doi.org/10.34230/fiad.1120496
AMA Cobanoglu A. Din Unsurunun Dış Politika Etkileri: Trump Dönemi ABD-İsrail İlişkilerinde Evanjelizmin Rolü Örneği. FAD. 2022; (11): 70-103.
Vancouver Cobanoglu A. Din Unsurunun Dış Politika Etkileri: Trump Dönemi ABD-İsrail İlişkilerinde Evanjelizmin Rolü Örneği. Filistin Araştırmaları Dergisi. 2022; (11): 70-103.
IEEE A. Cobanoglu , "Din Unsurunun Dış Politika Etkileri: Trump Dönemi ABD-İsrail İlişkilerinde Evanjelizmin Rolü Örneği", Filistin Araştırmaları Dergisi, sayı. 11, ss. 70-103, Haz. 2022, doi:10.34230/fiad.1120496

 Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.  Daha fazla bilgi için tıklayınız.


 Dizinler / Veri Tabanları: INDEX COPERNICUS | CEEOL | SCIENTIFIC INDEXING  | DRJI | İSAM | ASOS İNDEKSFAD- Filistin Araştırmaları Dergisi

[BPS- Bulletin of Palestine Studies]

[כתב העת ללימודים פלסטיניים]

[مجلة دراسات فلسطينية ]

E-ISSN 2587-1862 

filistin.org