Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Eskiçağda Yahudiye Tarihi Coğrafyası

Yıl 2021, Cilt , Sayı 10, 22 - 37, 31.12.2021
https://doi.org/10.34230/fad.1008357

Öz

Yahudiye genel manada Yahudilerin yaşadığı bölge veya Yahudi ülkesi anlamlarında kullanılan coğrafi bir terimdir. Terimin kökeni İsrail’in on iki kabilesinden biri olan Yehuda kabilesinin ismine dayanmaktadır. Köken itibariyle etnik bir kelime olan bahsi geçen terim, yaklaşık M.Ö. 930 yılında I. İsrail Krallığı’nın ikiye bölünmesinin ardından coğrafi ve idari bir anlama karşılık gelen bir kelime haline bürünmüştür. Zira I. İsrail Krallığı’nın ikiye bölünmesiyle bu devletin güney kısmını oluşturan topraklar üzerinde Yehuda Krallığı (Mamleket Yehuda) kurulmuş ve bir kabile ismi olan terim coğrafi ve idari bir kullanımı karşılar hale gelmiştir. Bu isim Grek ve Latin eserlerinde Ioudaia ve Iudaea olarak geçmektedir. Yahudiye teriminin coğrafi ve idari bir anlamı karşılayan bir terime dönüşmesinin ardından eskiçağ tarihi dâhilinde Pers (Ahameniş), Helen ve Roma idaresi ve tesiri altında dahi coğrafi bir terim olarak kullanılmaya devam edilmiştir. M.S. II. yüzyılda, Roma hâkimiyeti altında siyasi sebeplerle bu terimin resmi kullanımına son verilmiştir. Ancak Yahudiye terimi, XX. yüzyılda modern İsrail Devleti’nin Batı Şeria olarak adlandırılan bölge için Yahudiye ve Samarya Bölgesi ismini kullanmaya başlamasıyla yeniden gündeme gelmiştir. Bu çalışmada, Yahudiye teriminin eskiçağ tarihi içerisinde ortaya çıkışı, kullanımı, terimin kapsadığı coğrafi bölgenin sınırları ve bu sınırların değişimi incelenmiştir. Ayrıca Yahudiye’nin önemli coğrafi ve demografik özellikleri tespit edilmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

 • Adam, Baki. “Yahudilik”, Dinler Tarihi El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları, 2018, s. 62- 135.
 • Amm. (=Ammianus Marcellinus, Res Gestae). Kullanılan metin ve çeviri: Ammianus Marcellinus vol.I. Çev. J. C. Rolfe, London: William Heinemann, 1935.
 • Aristeas’ın Mektubu. Kullanılan metin ve çeviri: The Letter of Aristeas. Çev. H. J. Thackeray, London: Macmillian and Co., 1904.
 • Ay Arçın, Şeyma. İsrail ve Yahuda Krallıkları Tarihi; Atalar Devrinden Asur ve Babil Hakimiyetine Kadar. İstanbul: Ay Işığı Kitaplığı, 2016.
 • Besalel, Yusuf. Yahudi Tarihi. İstanbul: Üniversal Yayıncılık, 2000.
 • Bevan, Edwyn R. The House of Seleucus, C.2. London: Edward Arnold, 1902.
 • Cass. Dio (= Cassius Dio, Rhomaika). Kullanılan metin ve çeviri: Dio’s Roman History, C. 3-8. Çev. Earnest Cary, London: William Heinemann LTD, 1955.
 • Ceren, Yunus Emre. Provincia Iudaea’da Yahudi İsyanları. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayımlanmamış Lisansüstü Tezi, 2019.
 • Conder, C. R. Judas Maccabaeus and the Jewish War of Independence. London: Marcus Rard, 1879.
 • Dandamayev, M. “The Diaspora; Babyloniain the Persian Age”, The Cambridge History of Judaism I. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
 • Diod. (= Diodorus Sicilius, Bibliotheca Historica). Kullanılan metin ve çeviri: Diodorus of Sicily in Twelve Volumes, C.2. Çev. C. H. Oldfather, Cambridge: Harvard University Press.
 • Discordies (= Discordies, De Materia Medica). Kullanılan metin ve çeviri: The Herbal of Discordies the Greek. Çev. T. A. Osbaldeston, Johannesburg: IBIDISS Press, 2000.
 • Eshel, Hanan. The Dead Sea Scrolls and the Hasmonean State. Michigan: Eerdmans Publishing, 2008.
 • Eus. Ekk. His. (= Eusebios, Ekklesiastike Historia). Kullanılan metin ve çeviri: The Ecclesiastical History of Eusebius Pamphilus. Çev. C. F. Cruse, London: John Childs and Son, 1851.
 • Gal. (= Galenos, De Alimentorum Facultatibus). Kullanılan metin ve çeviri: On the Properties of Foodstuffs. Çev. O. Powell, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
 • Ben-Sasson, H. H. A History of the Jewish People. Cambridge: Harvard University Press, 1976.
 • Ios. Ant. Iud. (= Iosephos, Antiquitates Iudaicae). Kullanılan metin ve çeviriler: (1957). Jewish Antiquities, C. 6- 7. Çev. Ralph Marcus, London: William Heinemann Ltd.; Complete Works of Josephus, C. 3. Çev. Havercamp, Boston: Simonds Company.
 • Ios. Bel. Iud. (= Iosephos, Bellum Iudaicum) Kullanılan metin ve çeviri: The Jewish War Books I- III, C. 2. Çev. J. Thackeray, London: William Heinemann Ltd, 1956. Mansel, Arif Müfid. Ege ve Yunan Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2004.
 • Martin, Thomas R. Eski Yunan Tarih Öncesinden Antik Çağa. Çev. Ümit Hüsrev Yolsal, İstanbul: Say Yayınları, 2012.
 • Mela (= Pomponius Mela). Kullanılan metin ve çeviri: Pomponius Mela’s Description of the World. Çev. F. E. Romer, Michigan: The University of Michigan Press.
 • Miller, J. M. A History of Ancient Israel and Judah. London: Westminister John Knox Press, 1986.
 • Oros. (= Orosius, Historiae Adversus Paganos). Kullanılan metin ve çeviri: The Seven Books of History Against the Pagans. Çev. Roy Deferrari, Washington: The Catholic University of America Press, 1981.
 • Paus. (= Pausanias, Graeciae Descripto). Kullanılan metin ve çeviri: Description of Greece. Çev. W.H.S. Jones, London: William Heinemann, 1918.
 • Plin. Nat. (= Plinius Maior, Naturalis Historia). Kullanılan metin ve çeviri: Natural History, C.1-2-8. Çev. H. Rackham, London: William Heinemann, 1942.
 • Schafer, Peter. The History of the Jews in the Greco-Roman World. London: Routledge, 2003.
 • Sen. Apocol. Nat. (= Seneca Minor, Naturales Quaestiones). Kullanılan metin ve çeviri: The Complete Works of Lucius Annius Seneca. Çev. H. M. Hine, Chicago: The University of Chicago Press.
 • Stern, Ephraim. “The Persian Empire and the Political and Social History of Palestine in the Persian Period”, The Cambridge History of Judaism, C. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, s. 70-87.
 • Strab. (= Strabon, Geographika). Kulanılan metin ve çeviri: The Geography of Strabo vol. VII. Çev. Horace Leonard Jones, Great Britain: William Heinemann LTD, 1930.
 • Solin. (= Solinus, Collectanea Rerum Memorabilium). Kullanılan metin ve çeviri: Stern, Menahem. Greek and Latin Authors on Jews and Judaism, C. 2. Jarusalem: The Israel Academy of Sciences and Humanities.
 • Susa, Ahmet. Tarihte Araplar ve Yahudiler; İki İbrahim, İki Musa, İki Tevrat. Çev. A. Batur, İstanbul: Selenge Yayınları, 2015.
 • Tac. His. (= Tacitus, Historiae) Kulanılan Metin ve Çeviri: Histories Books IV- V Annals Book I-III. C. 2. Çev. Clifford H. Moore, London: William Heinemann Ltd, 1962.
 • Tanyu, Hikmet. Dinler Tarihi Araştırmaları. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1973.
 • Tekin, Oğuz. Eski Yunan Tarihi. İstanbul: İletişim Yayınları, 1998.
 • Tora. Kullanılan metin ve çeviri: (2019). Kutsal Kitap Yeni Dünya Çevirisi. New York: Watch Tower Bible and Tract Society of PA.
 • Varro Rust. (= Varro, Res Rusticae). Kullanılan metin ve çeviri: Varro on Farming. Çev. L. S. Best, London: G. Bell and Sons, 1912.
 • Vitr. (=Vitruvius, De Architectura). Kullanılan metin ve çeviri: The Ten Books on Architecture. Çev. M. H. Morgan, London: Humphrey Milford, 1914.
 • White, Susan S., Amelie Kuhrt. From Samarkand to Sardis A New Approach to the Seleucid Empire. Great Britain: University of California Press, 1993.

Historical Geography of Judea in the Ancient

Yıl 2021, Cilt , Sayı 10, 22 - 37, 31.12.2021
https://doi.org/10.34230/fad.1008357

Öz

Judea is a geographical term generally used to mean the Jewish region or the Jewish country. The origin of the term is based on the name of the tribe of Judah, one of the twelve tribes of Israel. The term mentioned, which is an ethnic term in origin, became a geographical and administrative term after the division of the Kingdom of Israel (United Monarchy) in about 930 BC. So that with the division of the Kingdom of Israel into two, the Kingdom of Judah (Mamleket Yehudah) was established on the lands that form the southern part of this state. Thus, the term, which is a tribal name, corresponds to a geographical and administrative usage. This name is mentioned as Ioudaia and Iudaea in Greek and Latin sources. This usage has continued in ancient history after the term Judea has turned into a term that corresponds to a geographical and administrative meaning. Even in the historical process, in continued to be used as a geographical term under the Persian (Achaemenid), Hellenistic and Roman administrations. In the 2nd century AD, under the Roman rule, the official use of this term was discontinued for political reasons. However the term of Judea, in 20th century, came to the fore again when the modern state of Israel started to use the name Judea and Samaria Area for the region called the West Bank. In this study, the emergence and use of the term Judea in ancient history, the boundaries of the geographical region covered by the term and the change of these borders are examined. In addition, this article tries to the important geographical and demographic characteristics of Judea, and try to explain the geopolitical advantages offered by the mentioned features of the region.

Kaynakça

 • Adam, Baki. “Yahudilik”, Dinler Tarihi El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları, 2018, s. 62- 135.
 • Amm. (=Ammianus Marcellinus, Res Gestae). Kullanılan metin ve çeviri: Ammianus Marcellinus vol.I. Çev. J. C. Rolfe, London: William Heinemann, 1935.
 • Aristeas’ın Mektubu. Kullanılan metin ve çeviri: The Letter of Aristeas. Çev. H. J. Thackeray, London: Macmillian and Co., 1904.
 • Ay Arçın, Şeyma. İsrail ve Yahuda Krallıkları Tarihi; Atalar Devrinden Asur ve Babil Hakimiyetine Kadar. İstanbul: Ay Işığı Kitaplığı, 2016.
 • Besalel, Yusuf. Yahudi Tarihi. İstanbul: Üniversal Yayıncılık, 2000.
 • Bevan, Edwyn R. The House of Seleucus, C.2. London: Edward Arnold, 1902.
 • Cass. Dio (= Cassius Dio, Rhomaika). Kullanılan metin ve çeviri: Dio’s Roman History, C. 3-8. Çev. Earnest Cary, London: William Heinemann LTD, 1955.
 • Ceren, Yunus Emre. Provincia Iudaea’da Yahudi İsyanları. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayımlanmamış Lisansüstü Tezi, 2019.
 • Conder, C. R. Judas Maccabaeus and the Jewish War of Independence. London: Marcus Rard, 1879.
 • Dandamayev, M. “The Diaspora; Babyloniain the Persian Age”, The Cambridge History of Judaism I. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
 • Diod. (= Diodorus Sicilius, Bibliotheca Historica). Kullanılan metin ve çeviri: Diodorus of Sicily in Twelve Volumes, C.2. Çev. C. H. Oldfather, Cambridge: Harvard University Press.
 • Discordies (= Discordies, De Materia Medica). Kullanılan metin ve çeviri: The Herbal of Discordies the Greek. Çev. T. A. Osbaldeston, Johannesburg: IBIDISS Press, 2000.
 • Eshel, Hanan. The Dead Sea Scrolls and the Hasmonean State. Michigan: Eerdmans Publishing, 2008.
 • Eus. Ekk. His. (= Eusebios, Ekklesiastike Historia). Kullanılan metin ve çeviri: The Ecclesiastical History of Eusebius Pamphilus. Çev. C. F. Cruse, London: John Childs and Son, 1851.
 • Gal. (= Galenos, De Alimentorum Facultatibus). Kullanılan metin ve çeviri: On the Properties of Foodstuffs. Çev. O. Powell, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
 • Ben-Sasson, H. H. A History of the Jewish People. Cambridge: Harvard University Press, 1976.
 • Ios. Ant. Iud. (= Iosephos, Antiquitates Iudaicae). Kullanılan metin ve çeviriler: (1957). Jewish Antiquities, C. 6- 7. Çev. Ralph Marcus, London: William Heinemann Ltd.; Complete Works of Josephus, C. 3. Çev. Havercamp, Boston: Simonds Company.
 • Ios. Bel. Iud. (= Iosephos, Bellum Iudaicum) Kullanılan metin ve çeviri: The Jewish War Books I- III, C. 2. Çev. J. Thackeray, London: William Heinemann Ltd, 1956. Mansel, Arif Müfid. Ege ve Yunan Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2004.
 • Martin, Thomas R. Eski Yunan Tarih Öncesinden Antik Çağa. Çev. Ümit Hüsrev Yolsal, İstanbul: Say Yayınları, 2012.
 • Mela (= Pomponius Mela). Kullanılan metin ve çeviri: Pomponius Mela’s Description of the World. Çev. F. E. Romer, Michigan: The University of Michigan Press.
 • Miller, J. M. A History of Ancient Israel and Judah. London: Westminister John Knox Press, 1986.
 • Oros. (= Orosius, Historiae Adversus Paganos). Kullanılan metin ve çeviri: The Seven Books of History Against the Pagans. Çev. Roy Deferrari, Washington: The Catholic University of America Press, 1981.
 • Paus. (= Pausanias, Graeciae Descripto). Kullanılan metin ve çeviri: Description of Greece. Çev. W.H.S. Jones, London: William Heinemann, 1918.
 • Plin. Nat. (= Plinius Maior, Naturalis Historia). Kullanılan metin ve çeviri: Natural History, C.1-2-8. Çev. H. Rackham, London: William Heinemann, 1942.
 • Schafer, Peter. The History of the Jews in the Greco-Roman World. London: Routledge, 2003.
 • Sen. Apocol. Nat. (= Seneca Minor, Naturales Quaestiones). Kullanılan metin ve çeviri: The Complete Works of Lucius Annius Seneca. Çev. H. M. Hine, Chicago: The University of Chicago Press.
 • Stern, Ephraim. “The Persian Empire and the Political and Social History of Palestine in the Persian Period”, The Cambridge History of Judaism, C. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, s. 70-87.
 • Strab. (= Strabon, Geographika). Kulanılan metin ve çeviri: The Geography of Strabo vol. VII. Çev. Horace Leonard Jones, Great Britain: William Heinemann LTD, 1930.
 • Solin. (= Solinus, Collectanea Rerum Memorabilium). Kullanılan metin ve çeviri: Stern, Menahem. Greek and Latin Authors on Jews and Judaism, C. 2. Jarusalem: The Israel Academy of Sciences and Humanities.
 • Susa, Ahmet. Tarihte Araplar ve Yahudiler; İki İbrahim, İki Musa, İki Tevrat. Çev. A. Batur, İstanbul: Selenge Yayınları, 2015.
 • Tac. His. (= Tacitus, Historiae) Kulanılan Metin ve Çeviri: Histories Books IV- V Annals Book I-III. C. 2. Çev. Clifford H. Moore, London: William Heinemann Ltd, 1962.
 • Tanyu, Hikmet. Dinler Tarihi Araştırmaları. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1973.
 • Tekin, Oğuz. Eski Yunan Tarihi. İstanbul: İletişim Yayınları, 1998.
 • Tora. Kullanılan metin ve çeviri: (2019). Kutsal Kitap Yeni Dünya Çevirisi. New York: Watch Tower Bible and Tract Society of PA.
 • Varro Rust. (= Varro, Res Rusticae). Kullanılan metin ve çeviri: Varro on Farming. Çev. L. S. Best, London: G. Bell and Sons, 1912.
 • Vitr. (=Vitruvius, De Architectura). Kullanılan metin ve çeviri: The Ten Books on Architecture. Çev. M. H. Morgan, London: Humphrey Milford, 1914.
 • White, Susan S., Amelie Kuhrt. From Samarkand to Sardis A New Approach to the Seleucid Empire. Great Britain: University of California Press, 1993.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tarih
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALELERİ
Yazarlar

Okan AÇIL (Sorumlu Yazar)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6017-844X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 10

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { fiad1008357, journal = {Filistin Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2587-1862}, address = {Selçuk Üniversitesi, Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi, Alaeddin Keykubat Kampüsü, 42003, Konya-TÜRKIYE}, publisher = {Muhammed Mustafa KULU}, year = {2021}, number = {10}, pages = {22 - 37}, doi = {10.34230/fad.1008357}, title = {Eskiçağda Yahudiye Tarihi Coğrafyası}, key = {cite}, author = {Açıl, Okan} }
APA Açıl, O. (2021). Eskiçağda Yahudiye Tarihi Coğrafyası . Filistin Araştırmaları Dergisi , (10) , 22-37 . DOI: 10.34230/fad.1008357
MLA Açıl, O. "Eskiçağda Yahudiye Tarihi Coğrafyası" . Filistin Araştırmaları Dergisi (2021 ): 22-37 <http://www.filistin.org/tr/pub/issue/67826/1008357>
Chicago Açıl, O. "Eskiçağda Yahudiye Tarihi Coğrafyası". Filistin Araştırmaları Dergisi (2021 ): 22-37
RIS TY - JOUR T1 - Eskiçağda Yahudiye Tarihi Coğrafyası AU - Okan Açıl Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.34230/fad.1008357 DO - 10.34230/fad.1008357 T2 - Filistin Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 37 VL - IS - 10 SN - -2587-1862 M3 - doi: 10.34230/fad.1008357 UR - https://doi.org/10.34230/fad.1008357 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Filistin Araştırmaları Dergisi Eskiçağda Yahudiye Tarihi Coğrafyası %A Okan Açıl %T Eskiçağda Yahudiye Tarihi Coğrafyası %D 2021 %J Filistin Araştırmaları Dergisi %P -2587-1862 %V %N 10 %R doi: 10.34230/fad.1008357 %U 10.34230/fad.1008357
ISNAD Açıl, Okan . "Eskiçağda Yahudiye Tarihi Coğrafyası". Filistin Araştırmaları Dergisi / 10 (Aralık 2021): 22-37 . https://doi.org/10.34230/fad.1008357
AMA Açıl O. Eskiçağda Yahudiye Tarihi Coğrafyası. FAD. 2021; (10): 22-37.
Vancouver Açıl O. Eskiçağda Yahudiye Tarihi Coğrafyası. Filistin Araştırmaları Dergisi. 2021; (10): 22-37.
IEEE O. Açıl , "Eskiçağda Yahudiye Tarihi Coğrafyası", Filistin Araştırmaları Dergisi, sayı. 10, ss. 22-37, Ara. 2021, doi:10.34230/fad.1008357

 Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.  Daha fazla bilgi için tıklayınız.


 Dizinler / Veri Tabanları: INDEX COPERNICUS | CEEOL | SCIENTIFIC INDEXING  | DRJI | İSAM | ASOS İNDEKSFAD- Filistin Araştırmaları Dergisi

[BPS- Bulletin of Palestine Studies]

[כתב העת ללימודים פלסטיניים]

[مجلة دراسات فلسطينية ]

E-ISSN 2587-1862 

filistin.org